Die onderstaande reëls is van toepassing op alle ingeskrewe kosgangers van die Hoër Landbouskool Oakdale en moet deur sodanige leerders nagekom word.

Toelating tot die Hoër Landbouskool Oakdale-koshuis is onderhewig aan die ondertekening van en onderwerping aan onderstaande stel reëls.

Ouers bly steeds, in samewerking met die personeel, verantwoordelik vir die gedrag en optrede van hul kinders en dit is dus noodsaaklik dat ouers gereeld kontak met die skool en koshuis sal behou.

Elke leerder, ouer (wanneer hulle onder die vaandel van Oakdale optree) en personeellid van die Hoër Landbouskool Oakdale se optrede, houding en gedrag moet altyd onberispelik wees en voldoen aan die skool se gedragskode wat bestaan uit die volgende:

 • Eerlikheid
 • Verantwoordelikheid
 • Bedagsaamheid
 • Vriendelikheid
 • Trots/Lojaliteit
 • Hoflikheid
 • Respek
 • Stiptelikheid

INWONING

Aangesien Oakdale ‘n kosskool is, woon alle leerders in die koshuis of by hul nabygeleë ouerhuise. Geen leerder sal toegelaat word om privaat te loseer nie. Leerders wat by hul ouers inwoon is verplig om die daaglikse program saam met ander leerders van die skool te volg.

KOSHUIS- EN PERSOONLIKE EIENDOM EN APPARATUUR

Alle skool- en koshuiseiendom of enigiets wat die eiendom van iemand anders is, moet met respek behandel word, nie beskadig word nie, nie geneem word sonder toestemming nie, nie ontsier of besoedel word nie. Enige van bogenoemde oortredings moet onmiddellik aangemeld word.

MOTORVOERTUIE

Geen leerder sal toegelaat word om ‘n motor of ander selfaangedrewe voertuig aan te hou hetsy by die skool, koshuis, in die dorp of distrik nie. Indien ouers ‘n uitsondering wil vra, moet ‘n ten volle gemotiveerde aansoek aan die skoolhoof voorgelê word. Die skoolhoof se beslissing sal finaal wees. Indien goedkeuring verleen word, sal die skoolhoof ‘n geskikte staanplek slegs op die skoolterrein vir die voertuig aanwys en ook die sleutel in bewaring hou. Die voertuig sal op die eienaar se risiko gestoor word.

KRIMINELE OORTREDINGS

Geen leerder mag hom skuldig maak aan enige kriminele oortreding nie. Enige leerder wat homself skuldig maak deur genoemde reëls te verbreek of versuim om na te kom, sal by die erkenning van skuld of by bewys van skuld homself onderwerp aan die tug van die skool en koshuis soos hierna uiteengesit.

‘n Leerder word deur middel van ‘n puntestelsel gepenaliseer by die begaan van ‘n oortreding. Die puntestelsel loop op tot ernstiger strafmaatreëls soos hierna uiteengesit. Die dissiplinêre rekord van ‘n leerder vir opskorting van voorregte en ernstiger strawwe strek oor ‘n periode van vyf jaar vir die duur van sy verblyf op Oakdale. Ouers moet te alle tye bereid wees om die skool te besoek op versoek van die skoolhoof ten einde dissiplinêre probleme te bespreek.

AFWESIG SONDER VERLOF

Geen leerder mag die koshuis verlaat sonder toestemming nie. Ouers wat hul kinders gedurende die week kom haal, moet persoonlik reëlings met betrekking tot verlof met die skoolhoof of superintendent tref.

KLEREDRAG EN NETHEID

Leerders moet te alle tye skoon geskeer wees en netjies vertoon. Stukkende klere word nie gedra nie. Haarstyle, kleredrag en skoeisel moet aan die skool se standaarde voldoen ook wanneer die leerders aan die begin van ‘n nuwe kwartaal by die koshuis aanmeld.

Dragvoorskrifte wanneer leerders die dorp besoek:

AFSPRAAK/DORPTOEKLEREDRAG
Enige amptelike afsprake, bv. dokter, tandarts ensno. 1 drag
Vrydagmiddag: 14:OO – 17:OOno. 1 drag
Saterdagoggend: O8:OO – 12:OOno. 1 drag
Saterdagmiddag & aandekort- of langbroek met ‘n hemp (met kraag) toeryg- of sport-skoene met kouse
KerkdragNetjiese langbroek (nie denim) met bypassende hemp en skoene en kouse of no. 1 drag
SondagmiddageteNetjiese langbroek (nie denim) met bypassende hemp en skoene en kouse of no. 1 drag
Sondagmiddae met besoeke aan vriende: (15:00 – 21:00)Langbroek, hemp en toeryg- skoene

WASGOED/BEDDEGOED

Leerders se klere moet asseblief behoorlik op die standaardplekke met gedrukte naametikette gemerk wees – gewone koki en die meeste merkpenne was uit. Aangesien die seuns soms nat klere aan die wasgoeddrade wil hang, beveel ons aan dat elkeen ‘n stel wasgoedpennetjies saambring.

Leerders moet hul eie duvet en kussing saambring. Elke leerder moet ook ‘n paslaken bring, wat kan dien as matrasbeskermer.

Klere moet duidelik gemerk wees. Kledingstukke wat nie hieraan voldoen nie, sal nie deur die washuis hanteer word nie. Graadgroepe handig op sekere dae en tye hul wasgoed by die washuis in en word weer op spesifieke tye afgehaal. Leerders word nie toegelaat om sonder toestemming van die huishoudingstoesighouer wasgoed buite hierdie tye in te handig nie.

Kledingstukke wat rondlê, sal geskut en teen ‘n boete by die matrone afgelos word.

BEWEGING BINNE DIE KOSHUIS

KAMERS

 • Elke seun is verantwoordelik vir die opmaak van sy eie bed, asook die algemene netheid van die kamer. Gebruik die vullisdromme.
 • Niemand mag in die kamers speel of stoei nie.
 • Nie meer as een persoon word toegelaat om op ‘n bed te sit of lê nie
 • Niemand mag spykers in mure, kaste of deure slaan of skroewe daarin draai nie.
 • Die plak van prente binne kaste geskied in oorleg met die superintendent. Geen prente word teen mure of bo-op kaste geplak nie.
 • Klerekaste moet te alle tye netjies vertoon en gesluit wees as die leerder sy kamer verlaat. Inspeksie word gereeld gedoen. Sleutels wat rondlê of in slotte bly hang sal geskut word en teen ‘n boete afgelos word. ‘n Duplikaatsleutel met ‘n naamkaartjie kan by die superintendent ingehandig word.
 • ‘n Leerder bly self verantwoordelik vir (die veiligheid van) sy besittings.
 • Vermiste items moet onmiddellik by die onderwyser aan diens gerapporteer word.
 • Leerders moenie groot bedrae geld in hul kaste hou nie. Sakgeld moet liefs by die skool-sekretaresse inbetaal en onttrek word.
 • Die oopsny van waatlemoene, spanspekke, ens. deur leerders is verbode binne die koshuisgeboue.
 • Niemand mag in ‘n ander se kamer kom as daar nie ‘n bewoner van daardie kamer teenwoordig is nie.
 • Geen ongemagtigde persone mag in die koshuiskamers ontvang word nie.
 • Die aanhou van diere/troeteldiere in die kamers is ten strengste verbode.
 • Leerders word toegelaat om hulle naweektasse op hul klerekaste te hou.
 • Geen leerders mag sonder verlof buite sy kamer na ligte-uit wees nie.
 • Kamerligte moet afgeskakel wees indien daar niemand binne is nie.

GANGE

 • Daar mag nie in die gange en stoepe geraas, gefluit, gespeel (rolskaatse, skaatsplanke) of gehardloop word nie.
 • Die bewoners van ‘n kamer is verantwoordelik vir die netheid van die ganggedeelte teenoor hul kamer.

BADKAMER

 • Badkamers en toilette moet te alle tye skoon en netjies gehou word en net toiletpapier mag in die toilette gebruik word. Leerders moet hul eie toiletpaper voorsien.
 • Leerders moet behoorlik geklee na en van die badkamer gaan.
 • Leerders moet behoorlik afgedroog wees as hulle van die badkamers na hul kamers gaan.
 • Storttye moet streng nagekom word en toestemming moet van die onderwyser aan diens gekry word om buite die neergelegde tye te stort.
 • Klere/handdoeke wat rondlê, sal geskut word en teen ‘n boete by die matrone afgelos word.
 • Die persoon wat laaste uitkom, skakel die ligte af.

LEESKAMER/T.V.KAMER

 • Leerders mag TV kyk tydens tydglewe wat daarvoor voorsiening maak. Die televisie mag nie ‘n steurnis vir mense buite die lokaal wees nie.
 • Die lokaal moet te alle tye netjies gehou word.
 • Die DVD-speler mag slegs deur ‘n prefek by die superintendent getrek word en moet onmiddellik na afloop van die vertoning van die goedgekeurde video terugbesorg word. Geen DVD mag sonder die toestemming van die onderwyser aan diens vertoon word nie.

STUDIESAAL/STUDIETYD IN KAMERS

 • Beweeg flink na die studiesaal nadat die klok gelui het en tree aan. Stilte word vereis.
 • Afwesigheid sonder verlof word as ‘n ernstige oortreding beskou.
 • Leerders moet konstruktief besig wees met hul werk.
 • Daar mag onder geen omstandighede in studietyd gepraat word of steurnis wees nie.
 • Daar mag nie in die studiesaal gespeel of gehardloop word nie.
 • Na afloop van die studie moet:
  (i) alle boeke weggepak word.
  (ii) papiere opgetel en die banke gerangskik word.
 • Leerders wat saans na ligte-uit of gedurende naweke studeer, mag onder geen omstandighede in die studiesaal rondloop of praat nie. Die persoon wat die lokaal laaste verlaat, is verantwoordelik vir die afskakel van die ligte.
 • Selfone moet in kamerkaste toegesluit en afgeskakel wees tydens studietyd. Geen selfoon mag tydens studie in leerder se besit gevind word nie.
 • Geen leerder mag in besit van ‘n skootrekenaar wees sonder die toestemming van die skoolhoof/superintendent nie. Skootrekenaars mag slegs vir akademie aangewend word. Geen skootrekenaar mag na aandstudie aangeskakel wees nie.

EETSAAL

 • Seuns stap die eetsaal ordelik binne.
 • Die beoefening van goeie tafelmaniere en etiket word nougeset vereis.
 • Tafelhoofde/prefekte moet toesien dat die ete ordelik verloop en dat die tafels behoorlik afgedek en volgens vereistes agtergelaat word.
 • Die seuns mag stemmig gesels aan tafel.
 • Geen kos of eetgerei mag sonder die toestemming van die matrone en/of die onderwyser aan diens uit die eetsaal geneem word nie.
 • Geen leerder word in die kombuis of personeelwoonkwartiere toegelaat nie.
 • Leerders mag nie kaalvoet of onfatsoenlik (frokkies) die eetsaal binnekom nie. Natgeswete leerders moet eers gaan stort.

SIEKTE EN ONGESTELDHEID

 • Kosgangers wat siek word moet, indien moontlik, self aanmeld of een van hul kamermaats versoek om dit by die superintendent of huishoudingstoesighouer aan te meld.
 • Doktersafsprake, asook die vervoer van siekes, word deur die huishoudingstoesighouer hanteer. Ouers wat doktersafsprake reël, moet deur die Senior Huishoudingstoesighouer werk.
 • Bedrus sal alleenlik toegestaan word indien deur ‘n dokter aanbeveel of met die goedkeuring van die huishoudingstoesighouer.

STIPTELIKHEID

 • Seuns sal hulle te alle tye welvoeglik en onbesproke by die koshuis en in die dorp gedra.
 • Stiptelikheid (opstaan, stiltetyd, etes, studie, ens.) is noodsaaklik en alle kloktye moet streng gehoorsaam word. Die stilteperiode van 15 min. sal soggens en saans gehandhaaf word. Op Sondagmiddae is daar ‘n stilteperiode van 12:3O tot 15:OO waartydens geen seun die terrein of sy kamer verlaat of mag swem nie.
 • Wanneer leerders aan die begin van die jaar of kwartaal hier arriveer, moet hulle onmiddellik by die superintendent rapporteer en is die reëls van die skool en koshuis dadelik van toepassing.
 • ‘n Senior leerder mag nie in die juniorkoshuis kom nie, en omgekeerd.
 • Alle prefekte is elke dag aan diens. Toesig oor die netheid en orde van spesifieke kamers is aan elke prefek toegewys. Die hoof- en onderhoofseun is saam met die onderwyser aan diens in oorhoofse beheer.
 • Ouers en/of besoekers mag nie sonder toestemming van die superintendent, leerders van die terrein wegneem nie.

TERREIN

 • Lekkergoedpapiere, vrugteskille en ander rommel moet te alle tye opgetel en in vullisdromme gegooi word.
 • Leerders is verantwoordelik vir die netheid aan die binne- en buitekant van hul kamers.

OORTREDING VAN REËLS

By oortreding van bogenoemde reëls kan leerders onderwerp word aan strafmaatreëls wat die volgende kan insluit:

 • Terreindiens; kombuisdiens; inkorting van vryetyd; ekstra studie; naweek hok; en as ‘n laaste uitweg by herhaaldelike oortredings, uitsetting uit koshuis.
 • Nadat ‘n leerder 10 punte teen sy naam het, sal hy outomaties vir die detensiestrafstelsel kwalifiseer.
 • Koshuisoortredings sal in samehang met skoolreëloortredings in berekening gebring word by die opstel van die leerder se dissiplinêre rekord.
 • Selfone wat tydens studietyd in leerders se besit gevind word, sal afgeneem en in veilige bewaring geplaas word by die Superintendent tot aan die einde van die kwartaal.